Smluvní podmínky

Objednáním a využíváním služby placeného webhostingu obě strany (poskytovatel a uživatel) potvrzují svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by tyto byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

 1. SMLUVNÍ STRANY

  1. profitux s.r.o.
   Sídlo: Skelná 2091/29, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 02
   Spisová značka: C 40230 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
   IČ: 05105102
   DIČ: CZ05105102
   Bankovní spojení: 2401002014 / 2010
   ID datové schránky: g4ev6zr
   (dále jen "poskytovatel")
  2. Uživatel
   Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která objednala webhostingové služby, nebo je vedena v databázi poskytovatele jako kontaktní osoba u příslušného webhostingového účtu.
   (dále jen "uživatel", a/nebo "objednávající")
 2. DEFINICE DALŠÍCH POJMŮ

  1. Server - počítač trvale připojený k síti Internet.
  2. Služba - placený webhosting zahrnující správu elektronické pošty a DNS záznamů.
  3. Warez - data šířená v rozporu s jejich licencí.
  4. Crack - úprava softwaru v rozporu s jejich licencí.
  5. Mailinglist - kolekce jmen a elektronických adres používaná k rozesílání dat více příjemcům.
  6. Stream - proud dat přenášející multimediální obsah.
  7. Proxy server - prostředník mezi klientem a cílovým počítačem, překládá požadavky klienta a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient.
  8. Skript - soubor obsahující spustitelný zdrojový kód.
  9. Doménové jméno - unikátní textový řetězec identifikující webové stránky v síti Internet.
  10. Hromadný email - email stejného, nebo velmi podobného obsahu rozesílaný na více emailových adres.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

  1. Uživateli je zakázáno nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami.
  2. Uživateli je zakázáno nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál.
  3. Uživateli je zakázáno provozovat stránky týkající se warezu, crackování a podobně zaměřených témat, která lze označit jako nelegální či nemorální.
  4. Uživateli je zakázáno provozovat stránky zaměřené na stahování a reklamní systémy ("pay per click", výměnné, apod.).
  5. Uživateli je zakázáno provozovat chat (a všechny aplikace využivající automatického obnovování webových stránek), mailinglist a streamování (rádia, videa, tv, apod.).
  6. Uživateli je zakázáno ukládat do datového prostoru soubory, které nesouvisejí s webovou prezentací, nejsou veřejné a nevede na ně odkaz z webových stránek.
  7. Uživateli je zakázáno provozovat služby na bázi proxy server.
  8. Uživateli je zakázáno využívat datový prostor serveru k zálohování.
  9. Uživateli je zakázáno poskytovat tzv. duplicitní hosting (poskytování nebo pronajímání datového prostoru s doménovým jménem třetím osobám).
  10. Uživateli je zakázáno porušovat autorská a jiná práva.
  11. Uživateli je zakázáno používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet.
  12. Uživateli je zakázáno pouštět přetěžující skripty.
  13. Uživateli je zakázáno rozesílat hromadný email přes SMTP server mail.profitux.cz.
  14. Uživateli je zakázáno rozesílat jakýkoliv druh nevyžádané pošty a hromadný email, ve kterém není patrné na základě čeho je tento email danému příjemci adresován a u kterého není uvedena možnost, jak se z tohoto zasílání trvale odhlásit.
  15. V případě zobrazování zákonných pornografických či erotických materiálů je uživatel povinen umístit na úvodní stránku této prezentace upozornění o obsahu následujících stránek.
  16. Uživateli náleží garantovaný prostor o celkové velikosti 5GB. Z tohoto prostoru mohou tvořit maximální výši 50% emaily a 25% databáze.
  17. Využívá-li uživatel na serveru řešení, které má veřejně přístupný zdrojový kód, zavazuje se tím k jeho pravidelné údržbě a aktualizaci. V případě, že dodavatel toto řešení přestane podporovat, je uživatel povinen toto řešení nepoužívat, nebo si zajistit podporu jiným způsobem.
  18. Provozuje-li uživatel na serveru vlastní zdrojový kód, zavazuje se tím k jeho pravidelné údržbě a aktualizaci dle změn daného programovacího jazyka.
  19. Uživatel je povinnen provádět pravidelnou a kompletní zálohu svých dat. Tato povinnost platí i v případě využívání služby zálohování.
  20. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené svojí činností na serveru.
  21. Uživatel je při vyplňování registračních formulářů povinen zadat platné údaje.
  22. Uživatel souhlasí s definicí měsíce (měsíc předplatného) jako 30 dní.
  23. Registrací uživatel souhlasí s elektronickou fakturací.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

  1. Poskytovatel se zavazuje k maximální funkčnosti a dostupnosti serveru a odstranění případných závad jak nejrychleji to bude možné.
  2. Poskytovatel se na žádost uživatele zavazuje k okamžitému ukončení služby a vrácení peněz ve výši zbývajícího předplatného, pokud je objednaná služba prokazatelně nefunkční po dobu jedné hodiny. Do této doby se nezapočítávají odstávky serveru z důvodu údržby dle bodu 4. h..
  3. Poskytovatel se zavazuje informovat uživatele o závažných výpadcích serverů.
  4. Poskytovatel se zavazuje zacházet s osobními údaji uživatelů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  5. V případě dočasného omezení, přerušení, zhoršení kvality služby, nebo ztráty dat poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené objednávajícímu nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku).
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení služby (webhostingového účtu) v případě, že tato porušuje smluvní podmínky, zatěžuje, nebo jinak poškozuje servery poskytovatele. V tomto případě bude uživatel neprodleně informován.
  7. Poskytovatel má právo účtovat uživateli stejnou měsíční částku jako za službu placeného webhostingu v případě uskladnění dat během doby, kdy je účet placeného webhostingu odstaven a uživatel novou platbou požádá o jeho obnovení.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na pravidelnou odstávku serverů z důvodu údržby ve výši tří hodin každý kalendářní měsíc. Tyto odstávky budou dle možností plánovány na dobu, kdy je na serverech obecně nejmenší provoz (noční hodiny, státní svátky, víkendy).
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Délka trvání smlouvního vztahu je určena automaticky volbou délky fakturačního období ze strany uživatele při objednání a platbě služby.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Smluvních podmínek a rozsahu poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu jejich provozu.
  3. Je-li některé ustanovení Smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 11.2.2015.

Kontakt Kontakt


Informace: info@profitux.cz
Pro zákazníky: podpora@profitux.cz

Poslední novinka Poslední novinka

1.2.2019

Dobrý den, vážení zákazníci. Včerejšího dne nás postihl nejdelší výpadek v naší historii. Nechceme se nijak schovávat a rádi bychom vám tedy celou situaci vysvětlili. Více viz Výpadky

Administrace Administrace

      Nevím heslo