Smluvní podmínky

Objednáním a využíváním služby freehosting obě strany (poskytovatel a uživatel) potvrzují svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by tyto byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

 1. SMLUVNÍ STRANY

  1. profitux s.r.o.
   Sídlo: Švihovská 264/1, Praha 4 - Písnice, 142 00
   Spisová značka: C 258391 vedená u Městského soudu v Praze
   IČ: 05105102
   DIČ: CZ05105102
   Bankovní spojení: 2401002014 / 2010
   ID datové schránky: g4ev6zr
   (dále jen "poskytovatel")
  2. Uživatel
   Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která objednala freehostingové služby, nebo je vedena v databázi poskytovatele jako kontaktní osoba u příslušného freehostingového účtu.
   (dále jen "uživatel", a/nebo "objednávající")
 2. DEFINICE DALŠÍCH POJMŮ

  1. Server - počítač trvale připojený k síti Internet.
  2. Služba - freehosting zahrnující správu elektronické pošty a DNS záznamů.
  3. Warez - data šířená v rozporu s jejich licencí.
  4. Crack - úprava softwaru v rozporu s jejich licencí.
  5. Mailinglist - kolekce jmen a elektronických adres používaná k rozesílání dat více příjemcům.
  6. Stream - proud dat přenášející multimediální obsah.
  7. Proxy server - prostředník mezi klientem a cílovým počítačem, překládá požadavky klienta a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient.
  8. Skript - soubor obsahující spustitelný zdrojový kód.
  9. Doménové jméno - unikátní textový řetězec identifikující webové stránky v síti Internet.
  10. Hromadný email - email stejného, nebo velmi podobného obsahu rozesílaný na více emailových adres.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

  1. Při registraci služby je uživatel povinen předložit poskytovateli ukázku své dosavadní tvorby a to ve formě url adresy na fungující internetové stránky napsané vlastním kódem, jehož autorem je prokazatelně uživatel.
  2. Uživatel je povinen používat pouze vlastní zdrojový kód a zavazuje se tím k jeho pravidelné údržbě a aktualizaci dle změn daného programovacího jazyka.
  3. Uživateli je zakázáno využívat hotová aplikační řešení typu Joomla, phpBB, phpNUKE, apod.
  4. Uživatel je povinen mít ve zdrojovém kódu svých internetových stránek body tag, který umožňuje zobrazení reklamního proužku a to tak, aby tento reklamní proužek byl viditelný na všech stránkách uživatele v plné velikosti.
  5. Uživateli je zakázáno nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami.
  6. Uživateli je zakázáno nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál.
  7. Uživateli je zakázáno provozovat stránky týkající se warezu, crackování a podobně zaměřených témat, která lze označit jako nelegální či nemorální.
  8. Uživateli je zakázáno provozovat stránky zaměřené na stahování a reklamní systémy ("pay per click", výměnné, apod.).
  9. Uživateli je zakázáno provozovat chat (a všechny aplikace využivající automatického obnovování webových stránek), mailinglist a streamování (rádia, videa, tv, apod.).
  10. Uživateli je zakázáno ukládat do datového prostoru soubory, které nesouvisejí s webovou prezentací, nejsou veřejné a nevede na ně odkaz z webových stránek.
  11. Uživateli je zakázáno provozovat služby na bázi proxy server.
  12. Uživateli je zakázáno využívat datový prostor serveru k zálohování.
  13. Uživateli je zakázáno poskytovat tzv. duplicitní hosting (poskytování nebo pronajímání datového prostoru s doménovým jménem třetím osobám).
  14. Uživateli je zakázáno porušovat autorská a jiná práva.
  15. Uživateli je zakázáno používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet.
  16. Uživateli je zakázáno pouštět přetěžující skripty.
  17. Uživateli je zakázáno rozesílat hromadný email přes SMTP server mail.profitux.cz.
  18. Uživateli je zakázáno rozesílat jakýkoliv druh nevyžádané pošty a hromadný email, ve kterém není patrné na základě čeho je tento email danému příjemci adresován a u kterého není uvedena možnost, jak se z tohoto zasílání trvale odhlásit.
  19. V případě zobrazování zákonných pornografických či erotických materiálů je uživatel povinen umístit na úvodní stránku této prezentace upozornění o obsahu následujících stránek.
  20. Uživateli náleží garantovaný prostor o celkové velikosti 300 MB. Z tohoto prostoru mohou tvořit maximální výši 50% emaily a 25% databáze.
  21. Využívá-li uživatel na serveru řešení, které má veřejně přístupný zdrojový kód, zavazuje se tím k jeho pravidelné údržbě a aktualizaci. V případě, že dodavatel toto řešení přestane podporovat, je uživatel povinen toto řešení nepoužívat, nebo si zajistit podporu jiným způsobem.
  22. Uživatel je povinnen provádět pravidelnou a kompletní zálohu svých dat.
  23. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené svojí činností na serveru.
  24. Uživatel je při vyplňování registračních formulářů povinen zadat platné údaje.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

  1. Poskytovatel se zavazuje k maximální funkčnosti a dostupnosti serveru a odstranění případných závad jak nejrychleji to bude možné.
  2. Poskytovatel se zavazuje informovat uživatele o závažných výpadcích serverů.
  3. Poskytovatel se zavazuje zacházet s osobními údaji uživatelů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  4. V případě dočasného omezení, přerušení, zhoršení kvality služby, nebo ztráty dat poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené objednávajícímu nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku).
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení služby (freehostingového účtu) v případě, že tato porušuje smluvní podmínky, zatěžuje, nebo jinak poškozuje servery poskytovatele.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení služby bez udání důvodu.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení služby uživateli, který záměrně, nebo z důvodu nulové návštěvnosti stránek nezobrazuje reklamní proužek poskytovatele dle smluvních podmínek.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na pravidelnou odstávku serverů z důvodu údržby ve výši tří hodin každý kalendářní měsíc. Tyto odstávky budou dle možností plánovány na dobu, kdy je na serverech obecně nejmenší provoz (noční hodiny, státní svátky, víkendy).
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Délka trvání smlouvního vztahu je určena automaticky na dobu neurčitou počínaje dnem registrace freehostingového účtu.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Smluvních podmínek a rozsahu poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu jejich provozu.
  3. Je-li některé ustanovení Smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 11.2.2015.

Kontakt Kontakt


Informace: info@profitux.cz
Pro zákazníky: podpora@profitux.cz

Poslední novinka Poslední novinka

23.8.2017

V úterý 29.8.2017 bude probíhat migrace hlavního profitux serveru, ze kterého běží web, webadmin, DB a FTP profitux.cz. Přesun bude probíhat od 14:00 do 15:00 a v této době mohou být někteé služby a administrace dočasně nedostupné. Po dokončení ze změní IP adresa serveru, ze ktrého se spouštějí vaše cron úlohy a to na 95.168.198.176.

Administrace Administrace

      Nevím heslo